Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN HEE GL. STATIONSBYGNING


§ 1. Navn og Hjemsted


Foreningens navn er: Hee Gl. Stationsbygning, Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing.


§ 2. Formål


Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde Hee Gl. Stationsbygning, som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelt, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørigheden og et aktivt fællesskab mellem Hee lokalsamfunds beboere.


§ 3. Medlemmer


1.

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, som anerkender foreningens formål.

2.

Medlemmer er de som har købt et eller flere medlemsbeviser.

3.

Medlemskabet er personlig ved navn.

4.

Medlemsbeviser kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv.

5.

Medlemskabet tegnes for mindst 1 år, og gælder fra generalforsamlingen til næste generalforsamling

6.

Medlemmer påtager sig pligt til at betale kontingent til foreningen;


men har i øvrigt ingen økonomiske forpligtelser.

7.

Generalforsamlingen kan beslutte forhøjelse af kontingent, hvis der fremsættes forslag herom.

8.

Udmeldelse kan til en hver tid ske; men evt. betalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 4. Generalforsamlinger:


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned.


Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i lokale blade eller ved bekendtgørelse på Hee Gl. Stationsbygnings hjemmeside.


Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst være:


1.

Valg af dirigent

2.

Formandens/bestyrelsens beretning

3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.

Behandling af indkomme forslag

5.

Behandling af budget, samt fastsættelse af kontinent.

6.

Valg af bestyrelse (6 + 2 suppleanter ).

7.

Valg af revisor (2 + 1 suppleant).

8.

Eventuelt.

Den siddende bestyrelse udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Dirigenten udpeger eventuelle stemmetæller.


Hver medlem har kun en stemme, der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Ved en husstands medlemskab gælder 2 stemmer ved fremmøde af 2 personer fra husstanden


Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.


Valg af flere personer i en afstemning, kan dog ske ved relativ flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken  for eller imod eller afgiver ugyldige  eller blanke  stemmesedler meddelelse  det ikke i antal et af afgivne stemmer.


Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning


Skriftlig afstemning anvendes kun ved personvalg mellem flere foreslåede eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.


Ekstraordinære generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis en 1/3 af medlemsmøde skriftligt begræder det og angiver punkter ti! behandling. Indkaldelsen skal angive de punkter, der er til behandling, og kun disse må behandles. Et punkt betegnet "eventuelt" kan ikke behandles på ekstraordinære generalforsamling.§ 5. Bestyrelsen:

Inden for rammene:


A)

af den gældende retstilstand

B)

af disse vægtægter

C)

af generalforsamlingens beslutning

har bestyrelsen myndighed til at lede foreningen. Bestyrelsen kan antage og afsætte en vært eller forpagter efter en af bestyrelsen udarbejdet kontrakt. Bestyrelsen udpeger hvem, som bemyndiges til at forestå udlejningen af forsamlingshuset efter regler, bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for disse rammer og som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise eller kræve arrangementer og lejemal afvist, som f.eks. findes i strid hermed eller med brandværnsforskrifterne, hvad angår sandsynligt deltagerantal, eller som kunne værre hærværkstruende .§ 6. Bestyrelsens  sammensætning  og konstituering:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer +2 suppleanter samt 2 revisorer, som skal have tilknytning til Hee sogns lokalsamfund. Disse vælges for 3 år ved almindeligt stemmeflertal og afgår skiftevis 2 (+ I suppleant og revisor) af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretærer (Formand og kasserer kan ikke være samme person) og den fordeler andre bestyrelses opgaver imellem sig. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin virksomhed.


Den er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt til møde efter de regler, den har fastsat herfor, og når mindst fire af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger forudsætter, at mindst fire har stemt for dem , ved stemmelighed er formandens stemme afgørende . Bestyrelsen fører protokol over sager behandlet på hvert bestyrelsesmøde og over de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af mødedeltagere senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.§ 7. Økonomi, Regnskab  og Revision:

Foreningens Regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før generalforsamlingen af de valgte revisorer. Af eventuelt overskud sker


henlæggelser til vedligeholdelse og til lignende angivne formål, bestemt af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. Der kan aldrig udbetales overskudsdele til medlemsmøde. Beløb indbetalt af medlemsmøde for kontingent eller medlemsbeviser anses for varige almennyttige bidrag og kan under ingen form genudbetales til indskyderen§ 8. Daglig ledelse:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dens formål.


Det påhviler således blandt andet bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning og fastsætte af lejesatser, at ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale, samt at udarbejde årlige regnskaber , herunder fastlæggelse af budgetter for driften. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer.


Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligtige foreningen , forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse. Bestyrelsen kan optage driftslån påop til 25 % af den offentlige ejendomsværdi mod pant i forsamlingshuset.  Låneoptagelse og pantsætning  derudover og eventuelt køb og salg af fast ejendom kræver en generalforsamlings beslutning .§ 9. Daglig økonomi  og drift:

Den til foreningens drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved offentlige og private tilskud eller ved indsamling blandt egnens befolkning,  arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved ud leje af lokaler og kontingenter. Foreningens midler, herunder eventuelt overskud , der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes i lokale pengeinstitutter på forsamlingshusets navn eller anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges regler midler gældende regler.§ 10. Hæftelse:

Foren ingen hæfter alene med sine aktiviteter. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen , som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende§ 11. Medlemsbeviser

Bestyrelsen fører protokol over samtlige af foreningens medlemmer. Heri indføres medlemmets navn og adresse. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse,


bliver returneret uden oplysning om ny adresse, slettes medlemmet af medlemsprotokollen ligeledes sker sletning ved dødsfald. Medlemmer er kun medlem, hvis kontingentet er betalt.§ 12. Vedtægtsændringer:

En ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling kan behandle forslag om vedtægtsændringer . Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer  stemmer herfor, samt at ændringsforslaget  forinden generalforsamlingen  bliver sendt bekendtgøre på Hee Gl. Stationsbygnings hjemmeside mindst 7 dage før generalforsamlingen,  med forslag til ændringerne . Såvel bestyrelse som medlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændringer.  Medlemmer, som ønsker at foreslå vedtægtsændringer ,må ved henvendelse til formanden om tidspunktet  for general forsamlingen  sikre sig, at de indgivne forslag i så god tid, at formanden kan lade det udsende til medlemmerne med indkaldelse til ordinær generalforsamling.  Sammen med et forslag til vedtægtsændringer udsendes til sammenligning de hidtidige vedtægter.